FORMA DE PAGAMENT

Existeixen dues formes de pagament:

1. Pagament adelantat mitjançant transferència bancària :

El cliente haurà de realitzar un transferència bancària al compte a nom d' EVA PASCUAL per l'import total de l'albarà, més les despeses d'enviament. L'import serà confirmat via e-mail.

En la transferència s'haurà d'indicar el número d'albarà..

La transferència s'haurà de realitzar en un plaç màxim de set dies des de la data de la comanda, moment a partir del qual es procedirà a l'enviament de la mateixa. Si transcorregut els set diies no hi ha constància del pagament, la comanda serà anulada de forma automàtica.

2. Recollida i pagament en botiga:

La recollida de la comanda s'haurà de realitzar en un plaç màxim de 7 dies des de la data de confirmació de la comanda. si transcorregut aquest periode no s'ha recollit la comanda, aquesta serà anulada de forma automàtica.